Showing all 3 results

เครื่องพ่นละอองยา (Nebulizer)

เครื่องพ่นละอองยา หรือเครื่องพ่นยาขยายหลอดลม อุปกรณ์ที่ใช้รักษาโรคระบบทางเดินหายใจ เราสามารถใช้เครื่องพ่นยาขยายหลอดลม เพื่อพ่นยารักษาอาการหอบหีด หรือพ่นน้ำเกลือเพื่อละลายเสมหะได้